www.savemotor.com

���������������������������������������������������������������

มาตรฐานงานซ่อมมอเตอร์
1. จดข้อมูลทางเทคนิคของมอเตอร์ (Name Plate) และถ่ายรูปก่อนดำเนินการถอดรื้อมอเตอร์
2. ล้างทำความสะอาดภายในและภายนอก ( Hot Steam Cleaning at 100ºC )
3. บันทึกข้อมูลการต่อหัวสายของขดลวดและหาสาเหตุที่มอเตอร์เสียหายก่อนทำการรื้อส่วนที่ชำรุดและเสียหายออก
4. ตรวจเช็คสภาพSTATORว่ามีส่วนที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ ก่อนทำความสะอาดอีกครั้งแล้วจึงพ่นเคลือบด้วยน้ำยากันชื้นและสนิม
5. พันขดลวดใหม่ตามแบบเดิมหรือตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ตามมาตราฐานทางวิศวกรรม
6. ใส่ฉนวนพร้อมกับคอล์ยใหม่ ลงในร่อง SLOT
7. ต่อวงจรของแต่ละชุดขดลวดและวงจรภายนอก
8. จัดขดลวดและสายไฟแล้วจึงนำไปอาบน้ำยาวานิชทิ้งไว้สักครู่แล้วจึงนำไปอบตามมาตราฐานที่กำหนด
9. ตรวจเช็คแกนเพลาโรเตอร์และตัวโรเตอร์ว่ามีส่วนที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ ก่อนทำความสะอาดอีกครั้ง
10. พ่นเคลือบน้ำยากันสนิมก่อนทำ Dynamic Balance Rotor  แล้วจึงติดตั้ง Bearing ใหม่
11. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆที่ทำการแก้ไขส่วนที่ชำรุดหรือเปลี่ยนใหม่เข้าที่ตามเดิม
12. ทดสอบตามมาตราฐานมอเตอร์ขณะไม่มีโหลด,ทดสอบค่าความเป็นฉนวน และค่าความต้านทานของขดลวด
13. ออก Report การทดสอบ Test Run , Dynamic Balance Rotor , Dielectric Ratio (DAR) , Vibration Test
14. ทำความสะอาดอีกครั้งแล้วจึงทำสีภายนอก
15. ห่อหุ่มมอเตอร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนดำเนินการจัดส่งให้กับลูกค้า

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา